De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

“Stichting Actieve Senioren ’s-Hertogenbosch” participeert in de
LogoSeniorenraadkl

De Seniorenraad (SR) is een overlegorgaan van vertegenwoordigers van de lokale ouderenbonden en overige ouderenorganisaties. Waar nodig en mogelijk wordt de SR bijgestaan door zgn. externe taakgroepleden.

De SR adviseert over de belangen van ouderen als groep; de belangenbehartiging van de individuele oudere is zaak van de ouderenbonden en overige ouderenorganisaties. In voorkomende gevallen zullen individuele vragen door de SR worden doorverwezen naar daartoe ingerichte instanties.

De SR zet zich in om de maatschappelijke gevolgen van het door de gemeente geformuleerde beleid, binnen haar werkplannen vorm te geven in samenspraak met de ouderenbonden en overige ouderen(senioren)organisaties.

Visie
De SR gaat voor een samenleving waarin de kennis, kunde en specifieke levenservaring van de ouderen ten volle benut wordt.

Missie
De SR streeft naar een breed gedragen en vraag gestuurd ouderen(senioren beleid) van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierbij komt de SR op voor de collectieve belangen van de ouderen.
De SR heeft hierbij een spreekbuisfunctie met en voor de belangenorganisaties van ouderen/senioren.
Vanuit de praktijk zal de SR, als onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan gevraagd en ongevraagd adviseren over voor ouderen/senioren relevante plannen en voorstellen, inclusief de uitvoering daarvan.

Via het, ook door de lokale ouderenbonden en overige ouderen(senioren) organisaties te onderschrijven, beleidsplan kan en zal het gemeentelijk ouderenbeleid beïnvloed worden en kan gestalte worden gegeven aan de zo belangrijke spreekbuisfunctie.
De SR en haar achterban, bestaande uit “ervaringsdeskundigen”, leveren hier de nodige toegevoegde waarde.
Aandacht voor de solidariteit tussen de generaties speelt hierbij een belangrijke rol.

+++++ De Zomerschool55+ zal in 2021 worden gehouden van maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus +++++ Vrijwilligers maken het verschil! +++++

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl